گارانتی آموزشی

گارانتی آموزشی ویژه کارآموزانی است که پس از پایان دوره آموزشی به هر دلیلی تمایل به شرکت مجدد در کلاس همان دوره آموزشی در ترم های بعدی می باشند.

شرکت مجدد در کلاسهای ترم های بعدی هیچ گونه هزینه ای برای کارآموز نخواهد داشت. متقاضیان استفاده از گارانتی آموزشی باید درخواست خود را از طریق پر کردن فرم درخواست گارانتی تا یکماه قبل از شروع کلاسهای ترم بعد به آموزشگاه اعلام نمایند. به درخواستهایی که پس از آن ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.